Ple municipal

ORDRE DEL DIA

I PART RESOLUTIVA


1. Aprovació acta del Ple extraordinari de 15 de juny de 2019
2. Determinació del règim de periodicitat de les sessions ordinàries del Ple.
3. Determinació del nombre, denominació i composició de les Comissions Informatives.
4. Delegació de competències del Ple municipal.
5. Designació de representants de l'Ajuntament en organismes i ens externs.
6. Designació de representants dels grups municipals en organismes de participació sectorial.
7. Determinació del règim de retribucions, dietes per assistència i indemnitzacions dels membres de la Corporació.


II PART CONTROL


8. Donar compte del Decret d'Alcaldia sobre constitució de la Junta de Govern Local, designació dels seus membres, delegació de competències i nomenament de tinents i tinentes d'alcaldessa.
9. Donar compte del Decret d'Alcaldia sobre determinació de les àreees de gestió municipal i delegació de competències en favor dels regidors i de les regidores.
10.Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local sobre l'establiment de la periodicitat de les seves sessions ordinàries.
11.Donar compte de la constitució dels grups municipals i nomenament de portaveus.
12.Precs i preguntes