Ple Municipal

De conformitat amb el que disposa l'article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, amb concordança amb l'article 98.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, us convoco a la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament que es farà el proper dia 22 de desembre de 2020, a les 20:00 hores, a distància, amb medis electrònics i telemàtics atenent les circumstàncies d'emergència sanitària provocada pel COVID-19, amb l'ordre del dia següent:

I PART RESOLUTIVA


1. Aprovació acta del Ple extraordinari i urgent de 29/07/2020
2. Aprovació acta del Ple ordinari de 29/09/2020
3. Aprovació del pressupost general 2021
4. Plantilla pressupostària i RLT 2021
5. Aprovació del compte general 2019
6. Reconeixement extrajudicial de crèdit 2-2020
7. Aprovació pròrroga del Pla Local de Joventut.


II PART DE CONTROL


8. Moció del grup municipal Ciutadans per impulsar mesures de seguiment, control
i adequació del tribut AMB.
9. Moció del grup municipal Ciutadans per rebutjar la discriminació lingüística del
castellà en Catalunya i garantir l'educació en totes les llengües oficials de l'Estat.
10. Moció del grup municipal Ciutadans per impulsar un pla de rescat social i
econòmic davant la crisi provocada pel segon el rebrot de la Covid-19.
11. Moció del grup municipal Força Corbera sobre l'edició i continuïtat de la revista
municipal "l'Avançada".
12. Moció del grup municipal Força Corbera per establir i reclamar ajuts per als
establiments del municipi afectats pel tancament decretat dins les mesures per fer
front a la Covid-19.
13. Moció d'ERC i CUP en defensa de la unitat de la llengua catalana.
14. Donar compte de l'Informe 140/2020 del període mitjà de pagament a
proveïdors corresponent al 3r trimestre 2020.
15. Donar compte de l'Informe 139/2020 de morositat corresponent al 3r trimestre
del 2020.
16. Donar compte de l'informe emès per la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
17. Donar compte del Pla anual de control econòmic financer.
18. Donar compte del resum dels resultats de control intern efectuat per
intervenció.
19. Precs i preguntes.

Podeu seguir el ple a través del canal de YouTube de l'Ajuntament de Corbera i a través de Ràdio Corbera, al 107 de la FM o per internet a través de l'enllaç Ràdio Corbera online