Anunci de cobrament relatiu als rebuts d'IAE 2021

TERMINI PER A EFECTUAR L'INGRÉS

Del 16 de setembre fins al 22 de novembre de 2021 (Resolució de 8 de juny de 2021 del Departament de Recaptació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària).

LLOC DE PAGAMENT

Quotes nacionals.

A través de les Entitats col·laboradores (Bancs, Caixes d'Estalvis i Cooperatives de crèdit) en les quals no es necessari que l'obligat al pagament disposi de compte oberta.

Quotes provincials.

A través de les Entitats col·laboradores (Bancs, Caixes d'Estalvis i Cooperatives de crèdit) en les quals no es necessari que l'obligat al pagament disposi de compte oberta.

Els ingressos es podran efectuar en l'horari d'atenció al públic d'aquestes Entitats.

Així mateix, el pagament de les quotes nacionals i provincials podra realitzar- se mitjançant càrrec en compte per Internet, a l'adreça www.agenciatributaria.es, a l'opció: Sede ElectrÓnica. Trámites Destacados Pagar ajornar i consultar deutes. Per fer el pagament mitjançant Internet serà necessari disposar d'un sistema de signatura electrònica dels admesos per I' Agencia Estatal de Administración Tributaria.

El venciment del termini d'ingrés en període voluntari, si no es satisfà el deute, determinarà l'inici del període executiu i la meritació dels interessos de demora