Àrea de Benestar Social i Gent Gran

Arturo Martínez

Regidor responsable: Arturo Martínez

Grup polític: ERC

Correu: amartinez(ELIMINAR)@corberadellobregat.cat

Dirigeix, coordina i gestiona els serveis socials de base que inclouen: l'atenció social individual i familiar, l'atenció a la infància i adolescència en risc, l'atenció social domiciliària per a les persones grans sense recursos suficients i que viuen soles i per a les persones amb dependència, i l'atenció a les persones immigrades en qüestions d'arrelament i inclusió social.

Així mateix, organitza i gestiona les activitats de socialització i lleure de les persones grans del municipi i col·labora amb totes les entitats ciutadanes de gent gran, de persones discapacitades, d'afectats per malalties cròniques i degeneratives i les organitzacions que realitzen activitats solidàries i d'ajut social, convoca i atorga anualment les subvencions municipals i dona compliment als convenis específics existents. Convoca i lidera el Consell Sectorial de la Gent Gran.


Per accedir a aquest servei cal sol·licitar entrevista:

Serveis socials:
C. La Pau, 5 (als baixos de l'edifici de l'Ajuntament, entrada per la placeta)
T. 93 707 93 01

Serveis socials per a gent gran:
Casal Les Magnòlies.
C/Progrés, 1
T: 93 650 17 06

 • Serveis per a Famílies, infància i adolescència

  Assistència i suport

  Servei d'informació, orientació, assessorament i suport a les persones i als seus entorns familiar i social.

  Objectiu: millorar el benestar social i la qualitat de vida de les persones i dels seus entorns familiar i social.

  A qui va adreçat: a totes les persones que viuen al municipi de Corbera de Llobregat i, especialment, aquelles que es troben en situació de dificultat o mancança social.

  Descripció: mitjançant un equip de professionals es realitza conjuntament amb l'usuari una valoració social de la situació de necessitat plantejada i s'acorda un pla de millora. S'ofereix informació, orientació, assessorament i suport; tramitació de tots aquells ajuts, recursos i serveis necessaris i es manté seguiment de la situació social, sovint en coordinació amb professionals d'altres serveis (sanitaris, educatius, etc...).

  Servei d'atenció a domicili

  Objectiu: mantenir a les persones grans en el seu entorn familiar per tal d' assegurar, el màxim possible, la seva autonomia i la seva qualitat de vida.

  Adreçat a: totes les persones de més de 65 anys que viuen soles o amb els seus familiars.

  Descripció: el servei consta d'una treballadora familiar on desenvolupa diferents tasques d'assistència i suport en funció de les demandes i necessitats de les persones, per tal d'ajudar-les a recuperar l'autonomia, prevenir i reduir el deteriorament i fins i tot, retardar l'acolliment residencial.

  Circuit Local d'Atenció a Dones Víctimes de Violència de Gènere

  Objectiu:

  • Assolir una assistència ràpida i eficaç a les dones víctimes de violència domèstica a tots els nivells: protecció, informació i assistència.
  • Garantir una actuació coordinada dels serveis municipals implicats: serveis sanitaris, socials i policials
  • Assegurar la formació necessària en violència de gènere als professionals que formen part d'aquest circuit.
  • Orientar-se a pràctiques pro actives i preventives en aquestes situacions.
  • Aprofundir en el coneixement d'aquesta problemàtica en el municipi, millorant la detecció de situacions de violència contra les dones (reduir el col·lectiu de dones invisibilitzades)
  • Impulsar un marc d'actuacions adreçades a millorar la situació de la dona víctima de violència domèstica.

  Adreçat a: dones víctimes de violencia de gènere en l'àmbit familiar.

  Descripció: la violència que s'exerceix contra les dones és un seriós atemptat contra la dignitat i la integritat física i moral de les persones i una violació dels drets humans. És un problema que supera l'esfera privada per passar a ser un problema social greu.

  La situació d'indefensió que pateixen les dones en aquests casos fa necessària l'establiment de procediments d'actuació, a fi d'aconseguir una intervenció coordinada dels serveis implicats: sanitari, social i policial, garantint una protecció integral a les víctimes.

  Això és el que anomenem treball en xarxa. La xarxa té sentit en la mesura que associa allò divers i permet treballar en direccions i objectius comuns.

  El circuit local d'atenció pretén ser un model d'actuació en el qual s'articuli un sistema d'atenció i derivació entre els diferents agents i serveis implicats. Orienta als professionals sobre els passos a seguir en funció de les característiques de la situació sobre la qual s'està intervenint i facilita l'actuació coordinada i les derivacions dels casos.


  Prevenció i participació

  Servei de suport a l'IES.

  Objectiu: informar i orientar tant als professionals de l'IES com a alumnes sobre problemes socials, personals i/o familiars.

  Adreçat a: alumnes i tutors de l'IES Corbera.

  Descripció: la intervenció consisteix en la realització d'una tutoria estable a l'IES de l'educadora social de l'Ajuntament a fi de donar suport en aspectes sociofamiliars tant als tutors com als alumnes que facin demanda d'orientació per problemas personals, familiars i/o socials.

  Programa de prevenció de maltractaments a la parella jove

  Objectiu:

  • Sensibilitzar els joves en el tema de la violència de gènere ajudant-los a identificar comportaments violents en el seu entorn o en les seves relacions.
  • Conèixer on i com rebre ajuda

  Adreçat a: alumnes de 4t d'ESO de l'IES Corbera

  Descripció: la intervenció consta de tres sessions d'una hora cadascuna en horari de tutoria. Es vol aconseguir que els adolescents que realitzen el programa es sensibilitzin amb el tema de la violència de gènere per tal de no viure-ho com un tema aliè, si no com un problema social que afecta a totes les classes socials i a totes les edats. La violència domèstica o de gènere s'ha de viure com un delicte i un abús de poder que pot afectar a qualsevol persona al llarg de la seva vida.

  Projecte d'educació afectivo-sexual per adolescents

  Objectiu: orientar i sensibilitzar els adolescents sobre la vivència de la seva sexualitat de forma saludable, així com ajudar-los a desenvolupar actutids i comportaments responsables i respectuoses cap els altres.

  Adreçat a: alumnes de 2n i 3r d'ESO de l'IES Corbera

  Descripció: el programa es desenvolupa en horari de tutoria per part de tècnics municipals, així com per part d'entitats especialitzades en el tema, mitjançant activitats dinàmiques i grupals. En total consta de 5 hores per grup i per curs.

  Programa de prevenció del consum de cannabis "xkpts.com"

  Objectius: augmentar els coneixements dels adolescents sobre els efectes i conseqüències del consum de cànnabis.
  Identificar la pressió social per consumir-ne que hi ha en el seu entorn.
  Promoure habilitats per refusar el consum.

  Descripció: programa creat per la Fundació Viure i Conviure en col·laboració amb l'Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona. El taller consta de quatre sessions a càrrec de la informadora juvenil de La Peixera. Les sessions són dinàmiques i participatives on es tracten temes com ús i abús, recursos on demanar ajut, expectatives davant el consum, conducció i consum, la pressió de grup...

  Adreçat a: alumnes de 3r i 4t d'ESO

  Calendari: segon trimestre del curs 07/08

  Organitza: àrea de Benestar Social i Gent Gran, Àrea de Joventut.
  Tallers i conferències per a pares i mares.

  Protocol d'actuació en casos d'absentisme escolar

  Objectiu: garantir a tots els infants i adolescents de Corbera en edat d'escolarització obligatòria el seu dret a l'educació, utilitzant les eines necessàries per tal de prevenir i/o reduir la seva incidència.

  Adreçat a: tota la població de 3 a 16 anys empadronada a Corbera

  Descripció: el protocol preveu la actuació coordinada per part de diferents professionals del municipi: direcció de centres escolars, Policia Local i Serveis Socials en aquells casos en que un infant o adolescent escolaritzat està faltant de forma reiterada al centre o bé se'l troba absent de centre en horari escolar.

 • Serveis per a Persones amb discapacitat

  Assistència i suport

  Servei d'informació, orientació, assessorament i suport a les persones amb discapacitat i als seus entorns familiar i social.

  OBJECTIU: millorar el benestar social i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i dels seus entorns familiar i social.

  A QUI VA ADREÇAT: a totes les persones amb discapacitat que viuen al municipi de Corbera de Llobregat i a les seves famílies.

  DESCRIPCIÓ: mitjançant un equip de professionals es realitza conjuntament amb l'usuari una valoració social de la situació de necessitat plantejada i s'acorda un pla de millora. S'ofereix informació, orientació, assessorament i suport; tramitació de tots aquells ajuts, recursos i serveis necessaris i es manté seguiment de la situació social, sovint en coordinació amb professionals d'altres serveis (sanitaris, educatius, etc...).

  Servei d'atenció a domicili

  OBJECTIU: mantenir a les persones grans en el seu entorn familiar per tal d' assegurar, el màxim possible, la seva autonomia i la seva qualitat de vida.

  ADREÇAT A: totes les persones de més de 65 anys que viuen soles o amb els seus familiars.

  DESCRIPCIÓ: el servei consta d'una treballadora familiar on desenvolupa diferents tasques d'assistència i suport en funció de les demandes i necessitats de les persones, per tal d'ajudar-les a recuperar l'autonomia, prevenir i reduir el deteriorament i fins i tot, retardar l'acolliment residencial.

  Servei de transport social adaptat

  OBJECTIU: facilitar i garantir l'accés als serveis socials especialitzats de les persones amb discapacitat que tinguin dificultat per la utilització del transport públic col.lectiu.

  A QUI VA ADREÇAT: a totes les persones amb discapacitat que viuen al municipi de Corbera de Llobregat i que siguin usuàries de serveis socials especialitzats fora del nostre municipi com ara centres especials de treball i centres ocupacionals.

  DESCRIPCIÓ: s'ofereix un servei de ruta de transport social adaptat en autocar per accedir al centre ocupacional Alba de Molins de Rei. S'ofereixen també ajuts socials personalitzats en concepte de transport social adaptat, prèvia valoració socio-econòmica dels professionals de serveis socials.


  Prevenció i participació

  Suport a l'associacionisme de les persones amb discapacitat i les seves famílies.

  OBJECTIU: promoure l'organització i dinamització del propi col·lectiu.

  A QUI VA ADREÇAT: al col.lectiu de persones amb discapacitat física, psíquica, sensorial i malaltia mental i a les seves famílies.

  DESCRIPCIÓ: des dels serveis socials s'ofereix suport tècnic i econòmic així com col.laboració institucional amb dues entitats d'iniciativa social: FAREM i CORDIBAIX.

  Esport adaptat

  OBJECTIU: afavorir l'activitat lúdico - esportiva per a persones amb discapacitat psíquica.

  A QUI VA ADREÇAT: a persones joves o adultes amb discapacitat psíquica de Corbera de Llobregat.

  DESCRIPCIÓ: activitat forma part de la programació esportiva municipal i es desenvolupa dos tardes a la setmana. Els exercicis s'adapten a les capacitats de les persones, en grups molt reduïts i amb un monitor especialitzat.

  Tallers i conferències.

 • Servei de polítiques d’immigració i ciutadania

  Àrea: Àrea de Benestar Social i Gent Gran.

  Servei: Polítiques d'Immigració i Ciutadania

  L'objectiu general del servei és gestionar el fenomen migratori al municipi de Corbera des del respecte a la diversitat i la promoció de la cohesió social, basat en tres eixos d'intervenció:

  • Recepció i Acollida: Promoure l'accés de les persones nouvingudes a recursos i servei públics, i informar-los sobre els drets i deures de ciutadania, les normes de convivència, i qualsevol altre aspecte que faciliti el seu assentament al municipi.
  • Igualtat i Inclusió Social: Treballar per un municipi cohesionat socialment, que garanteixi la igualtat d'oportunitats per a tots ells ciutadans i ciutadanes sense distinció de sexe, edat, nacionalitat, país d'origen, religió o condició socio-econòmica.
  • Gestió de la Convivència: Fomentar relacions ciutadanes positives a partir del coneixement mutu entre tota la ciutadania, la promoció del civisme, i la sensibilització sobre el fenomen migratori.

  Actuacions:

  1. Guia d'Acollida.
  2. Impuls i Dinamització del Pla de Recepció i Acollida.
  3. Assessorament legal i jurídic en matèria d'estrangeria.
  4. Coordinació interadministrativa
  5. Pla de Recepció i Acollida de Corbera de Llobregat

  Sol·licituds oficials

  INF 1 Sol·licitud d'informe d'adequació d'habitatge.

  INF 2 Sol·licitud d'informe d'arrelament social a Catalunya.

  INF 3 Sol·licitud d'informe d'integració social (renovació de residència temporal).

  INF 4 Sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge per renovar autoritzacions de residència en virtut del reagrupament familiar.