Àrea de Salut Pública

Regidor responsable: Mònica Estrader Rodríguez

Grup polític: CUP

Correu: mestrader(ELIMINAR)@corberadellobregat.cat

Té com a principal objectiu vetllar per la salut de les persones mitjançant la promoció d'activitats saludables entre la població i
vetlla per les condicions de salubritat de l'entorn. S'encarrega de les qüestions relatives a la tinença d'animals de companyia i del seu cens. Gestiona el control de plagues i de salubritat de les instal·lacions públiques. S'encarrega també del control sanitari d'establiments i activitats. Les seves activitats les realitza en coordinació amb l'Agència de Salut Pública de Catalunya i d'acord amb les seves directrius.

L'Àrea de Salut Pública col·labora amb la Generalitat de Catalunya, administració que ostenta les competències en matèria de sanitat i salut
pública, per tal millorar la qualitat de l'atenció sanitària i dels equipaments del municipi.