Àrea de Serveis Públics

Xavi Miquel Pons

Regidor responsable: Xavi Miquel Pons

Grup polític: CUP

Correu: xmiquel(ELIMINAR)@corberadellobregat.cat

S'encarrega de la conservació i neteja de laxarxa del clavegueram municipal, la gestió i manteniment del sistema
d'enllumenat públic i gestiona la recollida de residus en l'àmbit domèstic, comercial i industrial (rebuig, orgànica, paper i vidre, recollida d'andròmines i voluminosos, recollida de poda i restes vegetals), així com la neteja viària de carrers, parcs i places. S'encarrega del Pla de Prevenció de Residus, de la seva difusió i de la conscienciació de la ciutadania envers aquest tema.

Gestiona i fa el seguiment de la concessió del servei d'abastament d'aigua potable. Té al seu càrrec la gestió dels equipaments de Deixalleria Municipal i Cementiri Municipal, així com el control i seguiment de la qualitat en la prestació dels serveis. Coordina i col·labora amb les empreses proveïdores de serveis i subministraments públics no municipals (gas, electricitat i telefonia) pel que fa a la seva implantació al municipi i a la qualitat dels serveis, gestiona i trasllada les incidències i queixes de la ciutadania

  • Calendari escombrat mecànic urbanitzacions

    Escombrada mecànica de vials

    És la neteja i la recollida de residus presents en els carrers i vials de les urbanitzacions i nucli, utilitzant una escombradora mecànica sobre camió. El vehicle, mentre circula pels vials, raspalla i aspira els residus que troba al seu pas.

    Es demana la col·laboració de la ciutadania per facilitar la neteja de l'escombradora mecànica sobre camió als vials i carrers evitant estacionar-hi el dia de pas.

    Calendari mes de juny escombradora