Àrea de Transparència i Participació ciutadana

Regidor responsable: Albert Cañellas Pagès

Grup polític: CUP

Correu: acanyellas(ELIMINAR)@corberadellobregat.cat

L'Àrea es porta a terme l'acció proactiva de l'Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d'actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i facilitin la seva participació en els assumptes públics (art. 2 de la Llei 19/2014 de transparència). 

En concret s'encarrega de promoure la protecció i la defensa dels drets políticsde la ciutadania; l'atenció directa a la ciutadania en les matèries que l'afecten en la seva relació amb l'Ajuntament en particular i amb la resta d'institucions en general; facilitar l'accés a la informació municipal i fer publicitat activa de les polítiques i els serveis públics promoguts per l'Ajuntament per tal d'afavorir la participació ciutadana i el control democràtic de l'acció de govern; fomentar la presència activa de la ciutadania en el procés d'elaboració, d'execució i d'avaluació de les polítiques públiques; col·laborar en la creació de xarxes comunitàries que facilitin l'enfortiment de la capacitat ciutadana per a ser subjecte actiu en els afers col·lectius; activar i crear els consells de participació sectorials de ciutadania i vetllar pel compliment de la Llei de transparència.