Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   
Ajuntament de Corbera de Llobregat

E-Fact - Facturació electrònica

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat posa a disposició dels proveïdors la bústia de lliurament de factures electròniques en compliment de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptables de factures en el Sector Públic.


Què és una factura electrònica?

Una factura electrònica és un document electrònic que:

 • Conté el mateix tipus d'informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics.
 • Té validesa legal quan presenta signatura electrònica avançada que garanteix l'autentificació, la integritat i el no repudi.
 • És susceptible de ser tramés per mitjans electrònics i relaciona a clients i proveïdors.


Quan entra en vigor?

La disposició final vuitena estableix que l’obligació de presentació de factura electrònica entrarà en vigor el dia 15 de gener de 2015.


Qui està obligat a presentar les factures en format electrònic?

Tots els proveïdors que hagin lliurat béns o prestat serveis a l’Administració Pública poden expedir i remetre factura electrònica. En tot cas, estan obligades a l’ús de la factura electrònica i a la seva presentació a través del punt general d’entrada que correspongui les entitats que tot seguit es relacionen, en un import superior a 5.000 €:

 • societats anònimes;
 • societats de responsabilitat limitada;
 • persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola;
 • establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària;
 • unions temporals d’empreses;
 • agrupació d’interès econòmic, agrupació d’interès econòmic europea, fons de pensions, fons de capital de risc, fons d’inversions, fons d’utilització d’actius, fons de regularització del mercat hipotecari, fons de titolització hipotecària o fons de garantia d’inversions.


Qui no està obligat pot, igualment, presentar la factura electrònica


Quin format ha de tenir la factura electrònica?


La factura electrònica ha de tenir el format Facturae i firma electrònica avançada, segons l’especificació XMLAdvanced Electronic Signatures (XAdES)


Camps identificadors per a l’enviament de la factura


Per al correcte enviament de les factures és obligatori informar dels següents camps segons l’annex de l’Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la que es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques.

 • Oficina comptable: L01080728 Ajuntament de Corbera de Llobregat - Intervenció Comptabilitat
 • Òrgan gestor: L01080728 Ajuntament de Corbera de Llobregat
 • Unitat tramitadora: L01080728 Corbera de Llobregat - Centres Gestors


On s’ha d’enviar la factura?

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=132


Més informació

1. Manuals de factura electrònica per conèixer amb detall la facturació electrònica.

2. Marc jurídic en el portal Facturae podeu consultar la normativa de facturació electrònica.

3. Relació de consultes freqüents: consulteu a l'Agència Tributària FAQ de preguntes freqüents de facturació electrònica de l'AEAT.

4. Manual per a les empreses: crear i enviar factures.Ajuntament de Corbera de Llobregat
Carrer de la Pau, 5 · Corbera de Llobregat
Tel: 93 650 02 11 · Fax: 93 650 06 62
C.I.F.: P0807100C