Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   
Ajuntament de Corbera de Llobregat

Anunci de cobrament relatiu als rebuts d'IAE 2018

Data de publicació: 20.08.18
Es comunica, en relació amb els tributs de l'Impost sobre Activitats Econòmiques corresponents a l'any 2018 i quan es tracti de quotes nacionals i provincials, la gestió recaptatòria de les quals correspon a l'Administració Tributària de l'Estat, el següent:

TERMINI PER FER L'INGRÉS

Del 17 de setembre fins al 20 de novembre de 2018.

LLOC DE PAGAMENT

Quotes nacionals

A través de les entitats col·laboradores (banc, caixes i cooperatives de crèdit) en les quals no és necessari que l'obligat al pagament disposi de compte obert.

Quotes provincials

A través de les entitats col·laboradores (banc, caixes i cooperatives de crèdit) en les quals no és necessari que l'obligat al pagament disposi de compte obert.

Els ingressos es podran efectuar en l'horari d'atenció al públic d'aquestes oficines.

El pagament de quotes nacionals i provincials es podrà realitzar també mitjançant càrrec en compte a través d'Internet en l'adreça www.agenciatributaria.es a l'opció: Seu electrònica. Tràmits destacats. Pagament d'impostos. Per fer el pagament a través d'Internet és necessari disposar d'un sistema de signatura electrònica dels admesos per l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

El venciment del pagament d'ingrés en període voluntari, sense haver estat satisfet el deute, determinarà l'inici del període executiu i la meritació dels interessos de demora i dels recàrrecs als quals fan referència els articles 26 i 28 de la Llei General Tributària.

 


Ajuntament de Corbera de Llobregat
Carrer de la Pau, 5 · Corbera de Llobregat
Tel: 93 650 02 11 · Fax: 93 650 06 62
C.I.F.: P0807100C