Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   
Ajuntament de Corbera de Llobregat

Families, infància i adolescència

ASSISTÈNCIA I SUPORT

Servei d’informació , orientació, assessorament i suport a les persones i als seus entorns familiar i social.

OBJECTIU: millorar el benestar social i la qualitat de vida de les persones i dels seus entorns familiar i social.

A QUI VA ADREÇAT: a totes les persones que viuen al municipi de Corbera de Llobregat i, especialment, aquelles que es troben en situació de dificultat o mancança social.

DESCRIPCIÓ: mitjançant un equip de professionals es realitza conjuntament amb l’usuari una valoració social de la situació de necessitat plantejada i s’acorda un pla de millora. S’ofereix informació, orientació, assessorament i suport; tramitació de tots aquells ajuts, recursos i serveis necessaris i es manté seguiment de la situació social, sovint en coordinació amb professionals d’altres serveis (sanitaris, educatius, etc...).

Servei d’atenció a domicili

OBJECTIU: mantenir a les persones grans en el seu entorn familiar per tal d’ assegurar, el màxim possible, la seva autonomia i la seva qualitat de vida.

ADREÇAT A: totes les persones de més de 65 anys que viuen soles o amb els seus familiars.

DESCRIPCIÓ: el servei consta d’una treballadora familiar on desenvolupa diferents tasques d’assistència i suport en funció de les demandes i necessitats de les persones, per tal d’ajudar-les a recuperar l’autonomia, prevenir i reduir el deteriorament i fins i tot, retardar l’acolliment residencial.

Circuit Local d’Atenció a Dones Víctimes de Violència de Gènere

OBJECTIU:

  • Assolir una assistència ràpida i eficaç a les dones víctimes de violència domèstica a tots els nivells: protecció, informació i assistència.
  • Garantir una actuació coordinada dels serveis municipals implicats: serveis sanitaris, socials i policials
  • Assegurar la formació necessària en violència de gènere als professionals que formen part d’aquest circuit.
  • Orientar-se a pràctiques pro actives i preventives en aquestes situacions.
  • Aprofundir en el coneixement d’aquesta problemàtica en el municipi, millorant la detecció de situacions de violència contra les dones (reduir el col·lectiu de dones invisibilitzades)
  • Impulsar un marc d’actuacions adreçades a millorar la situació de la dona víctima de violència domèstica.

ADREÇAT A: dones víctimes de violencia de gènere en l’àmbit familiar.

DESCRIPCIÓ: la violència que s’exerceix contra les dones és un seriós atemptat contra la dignitat i la integritat física i moral de les persones i una violació dels drets humans. És un problema que supera l’esfera privada per passar a ser un problema social greu.

La situació d’indefensió que pateixen les dones en aquests casos fa necessària l’establiment de procediments d’actuació, a fi d’aconseguir una intervenció coordinada dels serveis implicats: sanitari, social i policial, garantint una protecció integral a les víctimes.

Això és el que anomenem treball en xarxa. La xarxa té sentit en la mesura que associa allò divers i permet treballar en direccions i objectius comuns.

El circuit local d’atenció pretén ser un model d’actuació en el qual s’articuli un sistema d’atenció i derivació entre els diferents agents i serveis implicats. Orienta als professionals sobre els passos a seguir en funció de les característiques de la situació sobre la qual s’està intervenint i facilita l’actuació coordinada i les derivacions dels casos.


PREVENCIÓ I PARTICIPACIÓ

Servei de suport a l’IES

OBJECTIU: informar i orientar tant als professionals de l’IES com a alumnes sobre problemes socials, personals i/o familiars.

ADREÇAT A: alumnes i tutors de l’IES Corbera.

DESCRIPCIÓ: la intervenció consisteix en la realització d’una tutoria estable a l’IES de l’educadora social de l’Ajuntament a fi de donar suport en aspectes sociofamiliars tant als tutors com als alumnes que facin demanda d’orientació per problemas personals, familiars i/o socials.

Programa de prevenció de maltractaments a la parella jove

OBJECTIU:

  • Sensibilitzar els joves en el tema de la violència de gènere ajudant-los a identificar comportaments violents en el seu entorn o en les seves relacions.
  • Conèixer on i com rebre ajuda

ADREÇAT A: alumnes de 4t d’ESO de l’IES Corbera

DESCRIPCIÓ: la intervenció consta de tres sessions d’una hora cadascuna en horari de tutoria. Es vol aconseguir que els adolescents que realitzen el programa es sensibilitzin amb el tema de la violència de gènere per tal de no viure-ho com un tema aliè, si no com un problema social que afecta a totes les classes socials i  a totes les edats. La violència domèstica o de gènere s’ha de viure com un delicte i un abús de poder que pot afectar a qualsevol persona al llarg de la seva vida.

Projecte d’educació afectivo-sexual per adolescents

OBJECTIU: orientar i sensibilitzar els adolescents sobre la vivència de la seva  sexualitat de forma saludable, així com ajudar-los a desenvolupar actutids i comportaments  responsables i respectuoses cap els altres.

ADREÇAT A: alumnes de 2n i 3r d’ESO de l’IES Corbera

DESCRIPCIÓ: el programa es desenvolupa en horari de tutoria per part de tècnics municipals, així com per part d’entitats especialitzades en el tema, mitjançant activitats dinàmiques i grupals. En total consta de 5 hores per grup i per curs.

Programa de prevenció del consum de cannabis “xkpts.com”

OBJECTIUS: augmentar els coneixements dels adolescents sobre els efectes i conseqüències del consum de cànnabis.
Identificar la pressió social per consumir-ne que hi ha en el seu entorn.
Promoure habilitats per refusar el consum.

DESCRIPCIÓ: programa creat per la Fundació Viure i Conviure en col·laboració amb l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona. El taller consta de quatre sessions a càrrec de la informadora juvenil de La Peixera. Les sessions són dinàmiques i participatives on es tracten temes com ús i abús, recursos on demanar ajut, expectatives davant el consum, conducció i consum, la pressió de grup...

ADREÇAT A: alumnes de 3r i 4t d’ESO

CALENDARI: segon trimestre del curs 07/08

ORGANITZA: àrea de Benestar Social i Gent Gran, Àrea de Joventut.
Tallers i conferències per a pares i mares.

Protocol d’actuació en casos d’absentisme escolar

OBJECTIU: garantir a tots els infants i adolescents de Corbera en edat d’escolarització obligatòria el seu dret a l’educació, utilitzant les eines necessàries per tal de prevenir i/o reduir la seva incidència. 

ADREÇAT A: tota la població de 3 a 16 anys empadronada a Corbera

DESCRIPCIÓ: el protocol preveu la actuació coordinada per part de diferents professionals del municipi: direcció de centres escolars, Policia Local i Serveis Socials en aquells casos en que un infant o adolescent escolaritzat està faltant de forma reiterada al centre o bé se’l troba absent de centre en horari escolar.


Ajuntament de Corbera de Llobregat
Carrer de la Pau, 5 · Corbera de Llobregat
Tel: 93 650 02 11 · Fax: 93 650 06 62
C.I.F.: P0807100C