Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   
Ajuntament de Corbera de Llobregat

15 de maig de 2012

SESSIÓ PLENÀRIA 15 DE MAIG DE 2012


1. Aprovació acta sessió anterior


Aprovada per unanimitat


2. Especials assabentaments


3. Aprovació Compte General 2010


Aprovat amb el vot favorable d'ICV-EUIA-E, PP, Esquerra, CIU i PSC-GIU i l'abstenció del COIC.


4. Modificació de crèdit número 8/2012


Aprovada amb el vot favorable d'Esquerra, CIU i PSC-GIU, l'abstenció del PP i ICV-EUIA-E i el vot negatiu del COIC.


5. Reconeixement extrajudicial de crèdits número 1/2012


Aprovat amb el vot favorable del PP, Esquerra, CIU i PSC-GIU, l'abstenció d'ICV-EUIA-E i el vot negatiu del COIC.


6. Imposició i ordenació taxa clavegueram


Aprovada per unanimitat


7. Modificació ordenança municipal reguladora de les connexions i dels abocaments al sistema públic de sanejament


Aprovada per unanimitat


8. Aprovació provisional modificació puntual del Catàleg del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Natural de Corbera de Llobregat


Aprovada amb el vot favorable del COIC, PP, Esquerra, CIU i PSC-GIU i l'abstenció d'ICV-EUIA-E.


9. Precs i preguntes


Ajuntament de Corbera de Llobregat
Carrer de la Pau, 5 · Corbera de Llobregat
Tel: 93 650 02 11 · Fax: 93 650 06 62
C.I.F.: P0807100C