Exposició de la matrícula de quotes municipals de l'IAE, exercici 2023

La matrícula de quotes municipals de l'Impost sobre activitats econòmiques (IAE) de l'exercici 2023, restarà a disposició del públic des de l'1 al 17 d'abril, ambdós inclosos. Els contribuents degudament identificats, podran consultar la matrícula corresponent, a l'apartat de tràmits de la seu electrònica de l'Organisme de Gestió Tributaria (ORGT) (orgt.diba.cat) o adreçant-se a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) de l'Ajuntament.