Nou text de l'ordenança fiscal número 5 de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

L’impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana és un tribut municipal i directe, el fet imposable del qual el constitueix l'increment de valor que experimentin els terrenys de naturalesa urbana i que es manifesti a conseqüència de la transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els terrenys esmentats.

Aquest nou text és vigent a partir del dia 12 d’abril

Trobareu el text com a document adjunt