Ple municipal

De conformitat amb el que disposa l'article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, amb concordança amb l'article 98.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, us convoco a la sessió ordinària del Ple ordinari de l'Ajuntament que es farà el proper dia 14 de novembre, a les 19.00 hores a la Casa Consistorial, amb l'ordre del dia següent:

I PART RESOLUTIVA

PLE

1. Aprovació de l'acta del Ple ordinari 26/9/2023.

2. Aprovació de l'acta del Ple extraordinari 10/10/2023.

3. Aprovació de la modificació de la plantilla i el catàleg de llocs de treball de la corporació del 2023, modificant els grups-subgrups de les places d'agent i caporal.

4. Aprovació de l'expedient de modificació de crèdits núm. 18/2023.

II PART DE CONTROL

5. Donar compte del Pla Anual de Control Financer de les actuacions de control permanent i auditoria a realitzar durant l'exercici 2023.

6. Donar compte de l'informe resum de control intern corresponent a l'exercici 2022.

7. Precs i preguntes.


Podeu seguir el ple a través del canal de YouTube de l'Ajuntament de Corbera i a través de Ràdio Corbera 107 FM i La Ràdio En Directe

Recursos relacionats