La precarietat al mercat laboral té nom de dona

A partir de l’estudi de 5 camps temàtics, l’estudi arriba a les conclusions següents:

  1. Tots els indicadors observats en aquest informe consoliden la discriminació de la dona en el mercat de treball: menor remuneració salarial, major pes en les persones aturades, major rotació laboral, major durada en l'atur i major risc de pobresa.
  2. El nivell formatiu té gènere. Enguany es consolida el descens del pes de dones matriculades en cicles formatius, i en el cas de cicles formatius tecnològics la presència de dones és testimonial. A les famílies vinculades a la indústria 4.0, un dels sectors amb major nivell de qualitat en el treball, les dones matriculades no superen el 5% el total. Els estereotips de gènere en la formació encara funcionen.
  3. Només el 34% dels empresaris i cooperativistes de Catalunya són dones.
  4. Mentre el treballador per compte propi és home, la jornada a temps parcial és de la dona. La rotació laboral creix i afecta més a les dones.
  5. Els treballs de cura continuen sent cosa de dones. Un 79% dels homes afirmen que tenir fills o cuidar d'una persona dependent no els hi ha suposat cap canvi en la seva carrera professional. Entre les dones aquest percentatge no supera el 46%.
  6. La bretxa salarial existeix i es fa més gran segons edat, ocupació i rang salarial. L'any 2017 les dones van cobrar de mitjana 6.522 € menys que els homes, és a dir, una bretxa salarial del 23% a favor dels homes.
  7. I la bretxa continua en totes les prestacions i pensions. La bretxa de pensions al Baix Llobregat es situa en el 43%.
  8. La taxa de risc de pobresa creix entre les persones grans, i molt especialment entre les dones grans.
  9. L'índex d'Igualtat de Gènere situa a Catalunya en 70,9 punts (la igualtat total se situa en 100), semblant al del conjunt d'Espanya, (70,1) i superior en 3,5 punts a la de la Unió Europera (67,4).