Mesures fiscals per a PYMES i autònoms

Mesures fiscals per a PYMES i autònoms (Dijous 12 de març 2020)

Amb la publicació de el Reial decret llei 7/2020, de 12 de març pel qual s'adopten mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic del  COVID-19, s'han publicat modificacions legals en l'àmbit tributari que inclouen un règim d'ajornament de deutes tributàris en l'àmbit dels tributs estatals.
 
A continuació, es resumeixen les mesures adoptades:

- Es concedirà l'ajornament de l'ingrés del deute tributari corresponent a les liquidacions i autoliquidacions. El termini de presentació i ingrés va des del 13 de març de 2020 fins al 30 de maig de 2020.
 
- Per a això, s'han de complir els requisits als què es refereix l'article 82.2.a) de la Llei general Tributària. Aquest article estableix que es podran ajornar amb dispensa total o parcial de garanties dels deutes tributàries que siguin de quantia inferior a la que es fixi en la normativa tributària. Aquesta quantia està actualment fixada en 30.000 euros, en l'Ordre HAP / 2178/2015, de 9 d'octubre.
 
- Es permetrà l'ajornament de deutes que estan habitualment exclosos d'aquesta possibilitat, segons l’article 65 de la Llei general tributària. En concret, els deutes derivats de retencions i ingressos a compte, tributs repercutits i pagaments fraccionats de l'Impost sobre Societats.
 
- Només es podran acollir a aquesta mesura les persones o entitats amb un volum d'operacions no superior a 6.010.121,04 euros, l'any 2019.
 

- L'ajornament es concedirà per un període de sis mesos.
 
- No es meriten interessos de demora durant els primers tres mesos de l'ajornament.
 
En futures comunicacions us seguirem ampliant els efectes d'aquestes i futures modificacions normatives.