Serveis Públics a causa del COVID-19

Servei recollida d'escombraries: Es manté tal i com estava actualment. Es reorganitzarà internament el servei per tal que sempre quedi un equip de reserva i sense contacte amb els altres per tal de poder seguir garantint el servei.

Servei de neteja viària: Es redueix a la meitat. Degut a la mínima circulació de persones pel carrer, aquest servei passarà a reforçar la recollida d'escombraries.

Servei Esporga i voluminos Porta a Porta: Es tanca el servei, com a mínim fins el 6 d'abril. A les persones que tenien cita ja programada per aquesta setmana se'ls hi recollirà. Demanem comprensió i col·laboració a la població per no generar un gran volum d'esporga.

Deixalleria: Només hi poden accedir els serveis municipals i els comerços i petits industrials. Els particulars, segons queda establert RD 463/20, no poden anar a la deixalleria.

Jardineria: Es redueix a la meitat aquest servei. S'organitzaran per grups separats de dues persones.

Neteja equipaments municipals: Es dividiran en grups de treballadores i es reforçaran aquelles àrees de l'Ajuntament on hi hagi els serveis mínims decretats.

Cementiri: Tancament del cementiri. Es restringeix el número de persones que que puguin accedir a la sala de vetlles.

Servei manteniment clavegueram: S'atura el servei ordinari de manteniment del clavegueram, excepte les urgències.

Servei enllumenat públic: El telèfon d'atenció pública s'ha deshabilitat ja que no es pot habilitar amb teletreball. Per urgències en aquest servei es pot trucar a la policia local o a l'OAC

Servei d'abastament d'aigua potable: El servei funcionarà amb serveis mínims però amb absoluta normalitat.

Obres al carrer: S'aturen les obres del C/Sant Jordi. No es faran obres a la via pública que no siguin absolutament necessàries i urgents.

Franges perimetrals: L'activitat es reduirà a la meitat treballant en grups separats.

Brigada forestal: La brigada forestal s'unifica amb la brigada municipal, per fer grups separats i atendre actuacions urgents a la via pública i en zones forestals.

Aquestes mesures poden ser alterades degut a la situació d'emergència actual i tindran la vigència que es considerin necessàries.