L'escola a casa

Des de l'inici del confinament i quan es va confirmar que el tercer trimestre escolar es realitzaria des de casa, els esforços s'han centrat en reorganitzar el sistema d'aprenentage dels i les alumnes dels diferents nivells educatius per tal d'assegurar l'assoliment dels objectius pedagògics en cada cas.

Els i les mestres dels centres escolars estan fent un gran esforç per atendre a tot l'alumnat, tenint molt en compte les realitats diverses amb les que es treballa a l'aula i que en les actuals circumstàncies es fan més evidents i augmenten el risc d'exclusió d'alguns col·lectius.  Aquestes realitats diverses tenen una gran incidència en els casos dels nens i nenes que no tenen accés a les eines digitals i s'accentuen amb dificultats sobrevingudes com ara l'atur, la malaltia, les morts en el seu entorn directe, les famílies separades a causa del confinament i d'altres aspectes relacionats amb l'ambient familiar.


En aquest sentit, els tutors han establert un contacte directe i constant amb els i les alumnes i les famílies per tenir tota la informació sobre le condicions d'estudi de cada llar i les eines a l'abast.  Aquesta informació els ha permès adaptar l'aprenentatge a cada situació, garantint que tots i cadascun dels nens i nenes de Corbera tenien accés a les activitats educatives, en format digital o buscant altres sistemes de treball.

Pel que fa a les TIC, els i les mestre han fet vídeos i han utilitzat eines digitals com el moodle, les classroon o les videoconferències.  Quan aquestes eines no han estat possibles, s'han preparat materials imprimibles i dossiers.
Les tasques s'han organitzat per setmanes per tal d'adaptar les hores d'estudi a les realitats de cada família i situació i, a més, donar-los certa autonomia a l'hora d'organitzar les hores d'estudi.

En el cas dels i les alumnes dels cursos superiors de la ESO i de batxillerat la tasca d'orientació i seguiment per part de tutors i mestres ha estat una mica més complicada degut al grau d¡exigència dels cursos i també pel fet que els alumnes han de prendre decisions sobre les seves opcions de futur que precisen d'un acompanyament més exhaustiu.  Tot i això, també en aquest cas, la tasca dels tutors s'han centrat en donar tot el suport possible