Restabliment del servei de deixalleria mòbil

A partir de divendres dia 8 de maig es restableix el servei de deixalleria mòbil amb algunes modificacions relatives a l'horari.


La deixalleria mòbil se situarà a la plaça del Mil·lenari entre les 10 i les 13.00 h.


Per tal de respectar les mesures de protecció i higiene s'ha modificat el funcionament d'aquest servei en els següents termes: 

  • Per tal de dipositar els residus que puguin portar els usuaris,  la deixalleria mòbil disposarà d'una o més caixes a la zona de voluminosos per tal que el mateixi usuari els dipositi, evitant així el contacte entre l'operari i l'usuari.
  • Prèviament a la deposició del residu, el conductor/operari de la deixalleria revisarà de forma visual els residus aportats per l'usuari i confirmarà on els haurà de dipositar.  Si són materials no admesos a la deixalleria, el conductor informarà les possibles vies de gestió d'aquests. 
  • En la confirmació visual dels residus aportats ja es realitzarà una primera segregació de residus que no siguin compatibles, dipositant-los en diferents caixes (per exemple, barreja de diferents residus especials).
  • Es senyalitzarà la zona per tal de mantenir la distància de 2 metres de separació entre usuaris.


En el cas que hi hagués molta afluència d'usuaris amb la targeta TMTR, es prendrà nota en un paper per evitar la manipulació de les targetes per part del conductor i, posteriorment, es realitzaran les entrades.


Es proposa que durant aquest escenari no es realitzin noves altes de targetes TMTR, per evitar una interacció amb els usuaris, que no seria aconsellable.


Important: seria convenient que els usuaris vinguessin amb guants i mascareta a més de portar els residus separats des de casa perquè no s'hagi de fer una segregació en el moment de l’entrega del residu.