L'Ajuntament de Corbera de Llobregat reformula les prioritats

El Govern Municipal de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat ha acordat modificar les prioritats establertes en l'aprovació del pressupost de 2020 atenent a les noves necessitats que el nostre poble requereix com a conseqüència dels efectes negatius que el COVID19 ha impactat en la nostra ciutadania.

Per aquest motiu, estem modificant tot el pressupost municipal de l'exercici 2020 per a atendre a les noves 4 prioritats que tenim sobre de la taula i protegir la institució financerament en previsió d'una potencial caiguda dels ingressos previstos. Les 4 noves prioritats establertes són:

 • Emergències i polítiques socials
 • Seguretat ciutadana i sanitària
 • Reactivació del teixit econòmic local
 • Emergències en els serveis públics bàsics

A continuació detallen els objectius bàsics i les accions ja determinades per abordar amb garanties el nou període de desescalada del confinament i l'adaptació del nostre poble a la nova normalitat que tindrem en els propers mesos.

Emergències i polítiques socials

Com a resultat de les restriccions imposades per l'Estat d'alarma han augmentat el número d'usuaris de Serveis Socials, i tanmateix el número de persones aturades i afectades amb ERTO's han augmentat i la previsió és que puguin augmentar en els propers mesos, sobretot tenint en compte que les previsions econòmiques preveuen una caiguda del PIB en el 2020 del voltant del 9% i un augment de l'atur fins al 19%.

Tot i la implementació de mesures establertes per les Administracions estatal i autonòmica destinades a reduir l'impacte en les despeses en lloguers i subministres, en molts casos, no són suficients per a garantir que determinades persones i famílies disposin de recursos per a poder fer front a les necessitats bàsiques.

Per altra banda, les restriccions de mobilitat de confinament imposades a les persones i famílies fan que augmenti el risc de violències masclistes, i augmenti el risc de distanciament social i dificultats d'aprenentatge en el nens i nenes en període escolar.
Davant d'aquesta situació, el Govern municipal estableix com a prioritat bàsica en aquest àmbit:

 • Assegurar els recursos econòmics per abordar la crisi econòmica que estan patint les persones i famílies del nostre poble.
 • Assegurar els recursos econòmics i personals per prevenir i evitar violències masclistes.
 • Assegurar els mitjans necessaris per a cap nen o nena quedi exclòs del seguiment escolar i social.

Les mesures preses són:

 • Dupliquem el volum de recursos econòmics destinats a donar ajuts socials a les persones i famílies que ho necessitin. En aquest sentit s'ha augmentat en 116 milers d'euros les partides pressupostaries de Serveis Socials per assegurar que cap corberenc o corberenca es quedi sense ajuts.
 • Dotem 20.000 euros per a l'adquisició de equipaments informàtics per ús educatiu (ordinadors i tablets) per a poder cedir-los als nens, nenes i joves amb la finalitat que puguin seguir el curs escolar.
 • Disposem d'una bossa de 900.000 euros per a la inversió per a qualsevol emergència necessària relacionada amb aquest àmbit que sorgeixi en les properes setmanes de desescalada del confinament i un cop acabat aquest període, en els mesos de la nova normalitat.

Seguretat ciutadana i sanitària

És bàsic, en l'actual situació d'afectació de la malaltia del COVID19, aconseguir que les restriccions imposades en el estat d'alarma es compleixin per a poder tenir controlat un potencial rebrot del virus. En una primera fase el confinament total hem aconseguir aplanar la corba d'infeccions per evitar el col·lapse del servei sanitari i reduir el nombre de èxitus.
En el període de desescalada del cofinament establert en 4 fases en un període encara no determinat, és molt important assegurar que les restriccions existents en cada fase es compleixin i s'implantin totes les mesures de seguretat per a que la tendència a la baixa de l'afectació del brot del virus es mantingui.

Finalment, la crisi econòmica que preveuen les autoritats econòmiques ens fiquen en potencials escenaris on poden augmentar els riscos en matèria de seguretat ciutadana.

Davant d'aquesta situació, el Govern municipal estableix com a prioritat bàsica en aquest àmbit:

Assegurar el compliment dels requeriments imposats en el estat d'alarma durant les fases establertes per a fer el desescalament del confinament. 
Assegurar que les activitats que s'aniran posant en marxa es desenvolupin d'acord amb les requisits i recomanacions imposades en cadascuna de les fases programades.
Assegurar que es disposin dels Equips de Protecció Individuals (EPI's) necessaris per a que les persones que tinguin que treballar es protegeixin.
Mantenir la seguretat ciutadana en un entorn de potencial augment de riscos.
Les mesures preses són:

 • Augmentem amb 45.000 euros la partida de l'àrea de salut pública destinada a l'adquisició Equips de Protecció Individuals (EPI's), realització de desinfeccions, etc. amb la finalitat d'assegurar que a mesura que s'incorporin persones a la feina tinguin les condicions de seguretat adequades de protecció.
 • Creació d'una partida de 100.000 euros d'inversió destinats a l'adaptació dels equipaments municipals per adaptar-los als nous requeriments de seguretat i protecció establerts en cada moment.
 • Augmentem 16.000 euros d'inversió, arribant a 71.000 euros per a la implementació de càmeres de seguretat per poder tenir més eines de previsió i control en el marc de la seguretat ciutadana. 
 • Creació d'una nova partida d'inversió de 48.396 euros destinada a la instal·lació d'un nou sistema d'alarmes en determinats equipaments municipals on actualment no tenen aquesta protecció.
 • Mantenim la inversió de 1.459 euros en la posada en marxa d'una nova APP de seguretat ciutadana.

Reactivació del teixit econòmic local

Com a conseqüència de les restriccions imposades en l'establiment de l'Estat d'Alarma un nombre elevats de comerços, empreses i autònoms residents a Corbera de Llobregat han tingut que aturar la seva activitat o han reduït considerablement els seus ingressos. Les previsions econòmiques preveuen una caiguda del PIB del 2020 del voltant del 9% i un augment de l'atur fins al 19%. Aquesta situació esta afectant de forma rellevant una part majoritària del teixit econòmic del nostre poble.

Davant d'aquesta situació, i atenent a les mesures econòmiques limitades establertes per les Administracions estatal i autonòmica, tenim a sobre la taula un gran repte per aconseguir la supervivència i adaptació del nostre teixit econòmic durant els propers mesos, assegurant a la vegada que la posada en marxa dels diferents negocis es posin en marxa atenent als nous requeriments i recomanacions de seguretat establerts en les properes setmanes i mesos.

 Davant d'aquesta situació, el Govern municipal estableix com a prioritat bàsica en aquest àmbit:

 • Assegurar el compliment dels requeriments de seguretat imposats en el estat d'alarma durant les fases establertes per a fer el desescalament del confinament per a cada tipus de negoci i activitat. 
 • Assegurar la supervivència i adaptació del teixit econòmic local davant de la crisis econòmica prevista i les restriccions imposades de seguretat.
 • Impulsar idees i noves estratègies per a que els nostres empresaris, comerciants i autònoms puguin reinventar els seus negocis davant de la nova situació incerta. 

Les mesures preses són:

 • Creació de la taula d'emergència sectorial, juntament amb ACOPA, per a escoltar i compartir amb els diferents empresaris, comerciants i autònoms de cada sector d'activitat idees i propostes per a dissenyar estratègies que permetin l'adaptació del negocis en les diferents fases de la desescalada i en la nova normalitat.
 • Augmentem amb 8.000 euros, arribant a 28.000 euros, la partida destinada a ACOPA per a que dugui a terme accions destinades a la supervivència i adaptació del nostre teixit econòmic local.
 • Augment de 66.000 euros per indemnitzar les empreses externes concessionàries de serveis públics municipals (escola bressol i A.E.M).
 • Llançament d'una convocatòria d'ajudes destinades a compensar parcialment les pèrdues ocasionades per l'aturada de l'activitat. 
 • Reobertura de la zona blava i la zona taronja per a assegurar la rotació en el estacionament de vehicles en la zona comercial per a facilitar la reobertura de comerços durant el període de desescalada.
 • Creació d'ajudes destinades a la implementació de noves estratègies per a que els nostres empresaris, comerciants i autònoms puguin adaptar els seus negocis davant de la nova situació incerta. 

Emergències en els serveis públics bàsics

En un marc de crisi econòmica, on es preveu una caiguda d'ingressos per part de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat que pot posar en perill la sostenibilitat financera de la institució, sumant les noves necessitats de despesa generades per l'actual crisi esmentades anteriorment amb el augment de despeses destinades a ajuts socials, seguretat ciutadana i sanitària i suport al teixit econòmic, fa que l'execució pressupostaria de l'exercici 2020 te que tenir un alt nivell de control i monitorització.

Tanmateix, degut als dèficits de manteniment en determinats equipaments i vies públiques, cal tenir romanents de recursos per a poder abordar emergències i urgències per a mantenir els serveis públics bàsics per a la ciutadania del nostre poble.

Davant d'aquesta situació, el Govern municipal estableix com a prioritat bàsica en aquest àmbit:

 • Assegurar el manteniment dels serveis públics bàsics que es presten a la ciutadania relacionats amb els equipaments municipals, la via pública, el clavegueram, la xarxa d'aigua, enllumenat, recollida de residus, ...
 • Assegurar la sostenibilitat financera de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat per a preservar la continuïtat de la capacitat de gestió i inversora de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat.

Les mesures preses són:

 • Reformulació general del pressupost d'ingressos i despeses en el sentit d'avaluar la potencial caiguda d'ingressos i adequar les partides de despeses amb la finalitat de protegir la sostenibilitat financera de l'Ajuntament.
 • Manteniment de les partides de contingències i d'inversions relacionades amb via pública, clavegueram i xarxa d'aigua per a poder fer front a emergències i urgències que tenim, principalment degudes a les intenses pluges de les darreres setmanes, i les que puguin sorgir durant els propers mesos. 
 • Manteniment de les inversions finançades amb el superàvit de l'exercici 2018 per a preservar el nivell d'endeutament actual en el futur.
 • Disposició de l'endeutament previst en el 2020 per un import de 1,2 milions d'euros per a finançar majoritàriament despeses d'inversió destinades a donar cobertura a les necessitats que sorgeixin durant els propers mesos. 
 • En aquest sentit disposem d'una bossa de 100.000 euros per adaptar els equipaments municipals als nous requeriments i una bossa de 900.000 euros per a abordar altres necessitats en el marc de les 4 prioritats esmentades.

La voluntat del Govern Municipal és poder adaptar les polítiques i prioritats que teníem per aquest exercici 2020 per a donar resposta a la complexa i incerta nova situació que ens ha imposat la pandèmia que estem patint. En aquest sentit treballem dia a dia en donar resposta als diferents reptes que la nova situació ens planteja.

Estem al costat de la nostra ciutadania i farem tot el possible per a que junts en sortim d'aquesta crisis el millor possible.