Festes locals 2021

En el DOGC núm. 8156 - 17.6.2020 s'ha publicat ORDRE TSF/81/2020, de 14 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2021 i l'article 2 estableix que a més de les festes esmentades, mitjançant una ordre del Departament, s'han de fixar dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.


D'altra banda, a l'article 37.2 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, s'indica que de les catorze festes laborals, dues tindran caràcter local, i d'acord amb el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, s'estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels municipis respectius.

Amb data 14 de juliol de 2020 el Ple de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, de forma unànime, va acordar fixar els dies 18 de gener (dilluns) i el 22 de juliol (dijous) com a festes locals a Corbera de Llobregat per a l'any 2021.