Noves bonificacions a les Ordenances Fiscals 2021

En el ple del passat 27 d'octubre es van aprovar, de forma provisional, les ordenances fiscals vigents a partir del dia 1 de gener de 2021.  Passat el termini establert per a la presentació d'al·legacions i un cop aquestes van quedar resoltes, les ordenances fiscals 2021 van quedar aprovades definitivament. 

Cal destacar que s'han incorporat noves bonificacions que afavoreixen la instal·lació de plaques solars i les instal·lacions de sistema d'estalvi d'aigua.  També es bonifiquen les rehabilitacions d'habitatges i façanes.  A continuació detallem totes les bonificacions que s'han incorporat a les ordenances fiscals.  Podeu consultar el document complet clicant aquí

Noves bonificacions

IBI - 50% de bonificació als habitatges unifamiliars per a la instal·lació de plaques solars i/o fotovoltaiques amb un mínim de producció del 30% d'autoconsum. La bonificació té un termini de 12 anys.

            5% de bonificació als habitatges plurifamiliars per a la instal·lació de plaques solars i/o fotovoltaiques amb un mínim de producció del 30% d'autoconsum de la despesa energètica anual dels serveis comuns.

ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres)

  • 95% de bonificació de les obres destinades al tancament de solars i parcel·les
  • 75% de bonificació per les obres de reforma i modernització dels locals comercials amb una superfícies inferior als 150 m2 (exceptuant les que estiguin promogudes per una entitat financera).
  • 75% de bonificació per obres i/o instal·lacions de sistemes d'aprofitament d'energies renovables diferents a la solar (eòlica, geotèrmica, biomassa...)
  • 70% de bonificació sobre les obres de rehabilitació de façanes
  • 50% de bonificació sobre les obres de rehabilitació dels habitatges amb una antiguitat superior als 50 anys.
  • 50% de bonificació per obres de construcció o instal·lació de sistemes d'estalvi d'aigua (reutilització d'aigües grises, aprofitament d'aigua de pluja, reg eficient...)
  • 50% de bonificació per les obres de rehabilitació d'habitatges que obtinguin la qualificació energètica A, B o C (sempre i quan hagi millorat en dues lletres).
  • 50% de bonificació per les obres i construccions de plaques solars i/o fotovoltaiques.

Taxa de recollida de residus comercials i/o industrials

Bonificació del 5% acumulables, als comerços i indústries que s'afegeixin al sistema porta a porta de recollida de la fracció orgànica i de paper i cartró.