L'Ajuntament aposta per l'ús i la implantació d'energies renovables.

L'Ajuntament ha aprovat una bonificació del 50% de la quota integra del IBI per a tots aquells immobles que hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol i s'aplicarà sempre que la instal·lació tingui com a mínim una producció per autoconsum del 30% de la despesa energètica anual.

En el cas de la instal·lació conjunta en edificis plurifamiliars, la bonificació serà del 5% per tots els immobles vinculats, sempre que s'arribi a una producció equivalent al 30% de la despesa energètica anual dels serveis comuns.

La sol·licitud de concessió de la bonificació es podrà presentar fins el 31 de desembre de l'exercici immediat anterior a aquell en què hagi de tenir efectivitat, sense que pugui tenir caràcter retroactiu, i s'haurà d'adjuntar la següent documentació:

  • Còpia del rebut anual d'IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.
  • Còpia de l'autorització, comunicació prèvia o llicència d'obres de la instal·lació solar.
  • Certificat tècnic final de la instal·lació solar emès per l'empresa instal·ladora o pel facultatiu, a on consti la data de finalització de la instal·lació i, en el cas dels sistemes solar tèrmics la marca, model i contrasenya d'homologació dels col·lectors solars, o en el cas dels sistemes solar elèctrics la potència instal·lada.

Per a més informació pots consultar aquest enllaç https://bit.ly/3d25ast, Ordenança fiscal número 1 o bé a l'Oficina d'atenció a la ciutadania al tel. 936.500.211.