Exposició de la matrícula de quotes municipals de l'IAE, exercici 2021

La matricula de quotes municipals de l'Impost sobre activitats econòmiques (IAE) de l'exercici 2021, restarà a disposició del públic des de l'1 al 15 d'abril, ambdós inclosos.
Els contribuents degudament identificats, podran consultar la matrícula corresponent , a l'apartat de tràmits de la seu electrònica de l'Organisme de Gestió Tributaria (ORGT) (orgt.diba.cat)  o adreçant-se a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) de l'Ajuntament