Junta de Govern del dia 10 de maig de 2021

Dilluns 10 de maig de 2021 s’ha celebrat la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, en la que s'han acordat l’aprovació de la liquidació del conveni per a la millora del servei de transport públic de viatgers de l'any 2020, l’aprovació de la liquidació del conveni del transport públic de viatgers en horari nocturn de l'any 2020, la incoació de l’expedient de contractació de serveis per a la recollida porta a porta de la fracció vegetal i transport a la planta de tractament, l’adjudicació del contracte de concessió de serveis per a la gestió i execució del casal d'estiu municipal 2021, la incoació de l’expedient de contractació dels serveis de manteniment i suport integral del sistema informàtic i de comunicacions de l'Ajuntament, inclòs ciberseguretat, l’acceptació,  resolució i concessió d’ajuda en el marc del Programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020 i l’adhesió als convenis de col·laboració amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria d'informació tributària 9. Precs i preguntes.