Prohibició d'encendre foc degut a l'alt risc d'incendi

Des d'avui 15 de juny i fins el proper 15 de setembre (ambdós inclosos), no està permès dur a terme treballs forestals que generin restes vegetals, ja que estem en época d'alt risc d'incendi forestal.

La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d'espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta, no es pot encendre foc sigui quina sigui la finalitat.

·    No es poden cremar restes de poda i d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa del Departament d'Agricultura.

·    No es poden fer focs d'esbarjo ni d'altres relacionats amb l'apicultura.

·    Dins de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s'utilitzin barbacoes d'obra amb mataguspires.

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l'inici d'un foc; llançar coets, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc i utilizar bufadors o similars en obres reali-tzades en vies de comunicación que travessin terrenys forestals.