Manifest del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat amb motiu del Dia Mundial de Presa de Consciència de l’Abús i el Maltractament en la Vellesa

El desembre de 2011, l'ONU va designar el 15 de juny com el Dia Mundial de presa de consciència de l'abús i el maltractament en la vellesa.

El maltractament a les persones grans és un problema social greu, universal i complex, que afecta a totes les classes socials i a tots els nivells culturals, i que en la majoria de casos es produeix en l'espai íntim i personal. A la nostra comarca, cada vegada en són més els casos de maltractament i abús a persones grans coneguts i als que des del Consell Comarcal i els ajuntaments, s'està donant suport i acompanyament.

Catalunya té una de les esperances de vida més altes del món, i el progressiu envelliment de la seva població esdevé un enorme repte que només pot ser abordat amb garanties des d'una perspectiva global i transversal. D'una banda, tenint en compte que el fet de viure més anys no vol dir viure lliure de problemàtiques de salut potencialment invalidants, l'envelliment no és un procés que es desenvolupi sense conseqüències en el cos i en la ment. I un altre aspecte clau són els canvis socials: diversitat de models familiars, edatisme, individualisme, digitalització, etc.

La pandèmia de la Covid-19 i els mesos de confinament, han suposat un greu perjudici per a la salut i el benestar físic i emocional de tota la població. Moltes persones grans però, han vist agreujat aquest perjudici pel seu absolut aïllament, en considerar-se un dels col·lectius més vulnerables a la malaltia. La solitud no volguda i l'aïllament de les persones grans és un dels problemes més greus de la nostra societat. S'estima que en 15 anys, més de mig milió de persones a Catalunya es trobaran en aquesta situació. D'altra banda, durant el confinament les persones grans víctimes de maltractaments s'han vist molt més exposades, per la convivència forçada amb els seus agressors/es, ja sigui en domicilis particulars o en centres residencials i altres institucions. També una vegada més la crisi econòmica posa a les persones grans en primera línia de suport familiar quan fills/es i/o nets/es es troben sense possibilitat de feina, el que incrementa la precarietat econòmica i el risc d'espolis.

Per tot l'exposat, el Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat manifesta:

1. Que es necessari garantir la protecció i la seguretat de les persones grans,

així com promoure el respecte i el tracte digne en totes les etapes de la vida.

2. Que des dels poder públics s'han de destinar els recursos necessaris per a prevenir, detectar, intervenir i acompanyar en situacions de maltractament a les persones grans, així com promoure campanyes i accions de sensibilització al seu bon tracte.

3. Que s'ha de prendre consciència de la importància de denunciar qualsevol indici de tracte no adequat cap a la nostra persona o cap a una persona gran del nostre entorn.

4. Que tots els centres i serveis d'atenció a les persones grans, siguin de titularitat pública o privada, han de garantir una correcta atenció i un bon tracte a les persones grans, dedicant els recursos humans, materials i econòmics que siguin necessaris.

5. Que cal donar a conèixer les mesures i instruments de protecció que contempla la normativa actual, i que poden disminuir en gran mesura les possibilitats de patir algun tipus d'abús o maltractament, com per exemple els poders preventius o el testament vital.

6. Assenyalem la responsabilitat de notaries, entitats financeres i entitats asseguradores a l'hora d'evitar, detectar i denunciar possibles situacions d'abús, així com de garantir un tracte respectuós i humà.

7. Per últim, manifestem que es necessari educar en valors com el respecte i la solidaritat a les famílies, en l'àmbit educatiu i en general a tota la societat, promovent espais i entorns socials i intergeneracionals propers, sensibilitzats i atents, que permetin conscienciar i prevenir casos d'abús o discriminació per motiu d'edat, i també posar en valor el paper de les persones grans.

Baix Llobregat, juny 2021

Recursos relacionats