Noves restriccions amb l'activació del PLA ALFA en nivell 3

RESOLUCIÓ INT/2641/2021, d'11 d'agost, per la qual s'estableixen determinades restriccions atesa l'activació simultània del Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT) i del Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT), així com del Pla ALFA en nivell 3 en determinats municipis.

Per als 279 municipis annexats a aquesta Resolució, en els quals està activat el nivell 3 del Pla ALFA:

1. La suspensió, amb retorn a punt d'origen, de totes les activitats d'educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva, així com d'aquelles activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural i altres que tinguin condicions equivalents.

2. La restricció de les activitats vinculades als casals de vacances, colònies i estades esportives i equivalents, a l'entorn immediat de les edificacions on es faci la pernocta.

3. La suspensió de l'activitat agrícola que comporti ús de maquinària en la franja horària entre les 10 i les 20 hores, excepte pel que respecta a la recollida de fruita que resta exclosa d'aquesta restricció.

4. La suspensió de les obres i intervencions a la xarxa interurbana de carreteres de Catalunya i als seus vorals, excepte aquelles que autoritzi expressament el Servei Català de Trànsit.

5. La limitació de la circulació del transport dins del bosc dels productes forestals en horari entre les 10 hores i 20 hores.

6. La limitació de la circulació motoritzada en el medi natural d'aquests municipis. Aquesta limitació no serà d'aplicació als residents ni activitats que per la seva naturalesa resultin inajornables.

7. Es recomana l'aplicació de totes aquestes mesures, establertes en els punts anteriors d'aquesta Resolució, a tots els municipis de Catalunya.

8. L'incompliment d'aquestes limitacions, restriccions i suspensions pot donar lloc a la imposició de les sancions previstes a la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, i altres responsabilitats que se'n puguin derivar de l'ordenament jurídic vigent.

9. Les mesures contingudes en el punt primer i segon d'aquesta Resolució són vigents des de les 12:00 hores del 13 d'agost de 2021 fins a les 00:00 hores del 17 d'agost de 2021.

10. Les mesures contingudes en el punt tercer, quart, cinquè, sisè, setè i vuitè d'aquesta Resolució són vigents des de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins a les 00:00h del 17 d'agost de 2021.