Mapa de capacitat acústica del municipi de Corbera

El mapa de capacitat acústica del municipi de Corbera és un instrument per a la gestió ambiental del soroll amb la finalitat d'evitar, prevenir i reduir la contaminació acústica a la que està exposada la població i la preservació i/o millora de la qualitat acústica del territori.

Aquest mapa assigna nivells de so fixats com a objectius de qualitat en un territori determinat, establint les zones de sensibilitat acústica en: alta, moderada i baixa.

El mapa agrupa les parts del territori amb la mateixa percepció acústica i en tres temporalitats: dia, vespre i nit.  A més, defineix els usos del sòl segons el seu ús: residencial, industrial, comercial…

Mapa de capacitat acústica del municipi de Corbera de Llobregat