Aprovat el pressupost municipal per a l'exercici 2022

El passat 22 de desembre de 2021 es va aprovar el pressupost municipal de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat per l'exercici 2022. Un pressupost que puja a un total de 16.614 milers d'euros, 217 milers d'euros més que en el pressupost de l'exercici 2021.

Pel que fa als ingressos, podrem veure en el següent gràfic, la ponderació de cadascun dels conceptes :

Com en exercicis anteriors, els ingressos de l'Ajuntament s'obtenen majoritàriament dels impostos directes, entre els quals l'impost que reporta més recursos, és l'IBI. Al 2022 però, la recaptació serà inferior, ja que es manté el tipus d´aquest impost i motivat també per l´augment significatiu de les bonificacions satisfetes a molts veïns i veïnes per la instal·lació de plaques solars en els seus habitatges. És prioritari pel Govern municipal avançar en la generació d´energia neta en el nostre municipi.

La segona font d'ingressos, és la recepció de subvencions d'altres administracions públiques, destacant  les provinents de l'Administració de l'Estat. En l´exercici 2022 sobresurt l'augment d'aquests ingressos. Fer esment de la rellevància dels nous recursos provinents de la Àrea Metropolitana de Barcelona per un import de 200 milers d'euros, destinats al finançament de les despeses que suposa la implementació del model de recollida de residus Porta a Porta.

Per que fa a les taxes i preus públics, la tercera font d'ingressos de l'Ajuntament, destaca l'augment d'uns 74 milers d'euros d'ingressos en la venda de residus com a resultat de la previsió de la millora en la recollida de residus per fracció. El model de recollida en el Porta a Porta suposarà una millora significativa en la recollida dels diferents tipus de residus i en conseqüència, un augment d'ingressos en la venda dels residus per fracció.

Finalment, es preveu obtenir nous préstecs d'entitats financeres per un import total de 1.400 milers d'euros que es destinaran a finançar els projectes d'inversió que es preveuen dur a terme en el exercici 2022, dels quals destaquen l'arranjament del camp de futbol municipal, les obres previstes en els diferents centres escolars, les obres destinades a millorar carrers, voreres i clavegueram i a la millora dels parcs infantils. Tanmateix, en el 2022 esta previst adquirir un nou camió pels bombers voluntaris per dur a terme les seves tasques en la extinció d'incendis.

Pel que fa a les despeses, podrem veure en el següent gràfic, la composició per conceptes :

En el conjunt de les despeses previstes per l'exercici 2022, destaquen les despeses de personal que estan composades dels sous i salaris de la plantilla de l'Ajuntament. Respecte l'any anterior s'ha augmentat aquest import amb l´increment salarial previst en els pressupostos generals de l'Estat.

En el concepte de despeses per bens corrents i serveis, inclou tot tipus de conceptes per dur a terme els diferents serveis que executa l'Ajuntament. En el 2022 destaca l'augment significatiu de les despeses destinades a la implementació del model de recollida de residus mitjançant el sistema del Porta a Porta. El Govern municipal aposta per la millora de la recollida i reciclatge de residus com a model de canvi d'hàbits, per a millorar un assumpte tan crític pel futur i sostenibilitat del nostra planeta.

Les subvencions i les transferències concedides a entitats i associacions es mantenen respecte  exercicis anteriors. En aquest apartat destaquen les transferències concedides en moltes de les polítiques de serveis socials destinades a ajudar famílies vulnerables del nostre municipi. Tanmateix, en aquest apartat s'inclouen les subvencions concedides a les entitats i associacions dels diferents àmbits d'actuació com son les esportives, culturals, juvenils, d'urbanitzacions, ..., les quals es mantenen respecte a anys anteriors.

En definitiva, es preveu un exercici 2022 ple d'accions per a la millora de molts dels nostres equipaments i enfocats en la millora del medi ambient, tant des del punt de vista de bonificar la generació de les plaques solars reduint impostos, com en la millora de la recollida de residus, augmentant el seu cost considerablement. Cal remarcar que les noves accions, serveis i obres que es duran a terme en el 2022 s'aconseguiran sense augmentar la pressió fiscal dels nostres veïns i veïnes, els quals estan vivint un moment elevat d'incertesa generada pels efectes econòmics negatius de la pandèmia i cal, des de les administracions públiques, millorar la gestió i la priorització per aconseguir-ho.  

Tenim, com en exercicis anteriors, un pressupost solvent i sostenible que permet i permetrà donar resposta a les necessitats del nostre poble.