Projecte d’actuació a la urbanització La Servera

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Corbera de Llobregat el projecte unitari d'actuació a la urbanització La Servera d'aquest municipi. El projecte ha de permetre l'execució de les obres mínimes a la unitat d'actuació per ser recepcionades per l'Ajuntament mitjançant el sistema de gestió en cooperació.

El projecte defineix les obres necessàries per a l'arranjament de la urbanització i que inclou la renovació trams de xarxa unitària en mal estat i un nou tram de xarxa separativa amb sobreeixidor. Aquesta actuació permetrà connectar aigües avall amb la xarxa separativa existent, millora de la xarxa d'abastament d'aigua per garantir pressions òptimes i possibilitar cobertura d'hidrants.

El treball també contempla l'ampliació de la xarxa elèctrica de baixa tensió a totes les parcel·les i soterrament i el desviament per via pública de la xarxa de mitja tensió actualment per parcel·les privades. Finalment, el projecte inclou la pavimentació de nou totes les calçades inclòs un passatge amb cul de sac i un tram de vial al que cal modificar la rasant, i ampliant voreres als trams on es reposen els serveis. El cost total de les obres incloses en aquest treball és de 1.391.957 euros.

Actualment la urbanització es troba quasi tota asfaltada i disposa de les xarxes de serveis bàsiques envellides pel pas del temps. També disposa un projecte d'urbanització previ que preveu la renovació integral de paviments i serveis. El nou projecte incorpora anàlisi i diagnosi de l'estat actual que permet desenvolupar les actuacions estricament necessàries en la vialitat pública i les xarxes de serveis bàsiques de la urbanització per aconseguir una urbanització de qualitat minimitzant els costos.

Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) números 3 "Salut i benestar", 9 "Indústria, innovació i infraestructures" i 11 "Ciutats i comunitats sostenibles". Els 17 ODS van ser proclamats per l'Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l'agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona n'assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d'acord amb aquests ODS.

Font:
Diputació de Barcelona