Reunió de la Junta Local de Seguretat

Ahir es va celebrar una nova reunió de la Junta Local de Seguretat a Corbera de Llobregat, presidida per l'alcaldessa, Montserrat Febrero. Aquesta Junta estableix les polítiques de seguretat local i fixa els criteris de coordinació, col·laboració i cooperació dels diversos cossos de policia i altres serveis de seguretat que actuen al municipi per tal que responguin a principis de racionalitat i eficiència i compleixin els acords fixats per la Junta i els previstos al Pla local de seguretat, de manera complementària amb els objectius de seguretat de Catalunya. És, així mateix, l'òrgan de participació dels diversos sectors socials que es poden veure afectats.

A partir de la diagnosi de l'estat de la seguretat pública en el municipi, s'orienten les activitats i l'acció policial (prioritats, accions especials i campanyes de prevenció), i la seva coordinació amb tots els serveis públics que treballen en el municipi amb la finalitat d'assolir un sistema de seguretat global, eficaç i de qualitat per a la ciutadania, que garanteixi la seguretat i asseguri el clima de convivència adequat per al desenvolupament individual i col·lectiu en un entorn urbà i rural de qualitat.

Els principis d'intervenció de les forces que treballen en l'àmbit municipal es defineixen en els convenis de col·laboració, coordinació i cooperació en matèria de seguretat pública que les corporacions locals subscriuen amb el Departament. Aquests convenis estableixen que en el municipi és la Junta Local de Seguretat la que determina les prioritats, les actuacions especials i les campanyes de prevenció tot i respectar les competències de seguretat generals que en el conjunt de Catalunya corresponen a les autoritats del Departament.

En el cas de la reunió celebrada ahir, es van valorar i comparar les dades i estadístiques d'accidents, controls, denúncies i fets delinqüencials del municipi dels períodes d’abril de 2019 a març de 2020 amb abril de 2021 a març de 2022.

Es pot constatar una vegada mes que el municipi es troba molt per sota de les dades de Catalunya.