Gratuïtat del servei de renúncia i retirada del vehicle

Davant l'augment de vehicles que s'abandonen a la via pública, es recorda que es pot tramitar la renúncia del vehicle de manera totalment
gratuïta des de les dependències de la Policia Local.

Per fer-ho, només cal:

Documentació del vehicle (permís de circulació, tarja d'inspecció tècnica).

Claus del vehicle.

DNI del titular del vehicle (en cas que la persona que lliura el vehicle no sigui el titular, caldrà l'autorització d'aquest i l'original del DNI de qui fa l'entrega i còpia del DNI del titular).

En el cas que els titular del vehicle sigui una persona jurídica, caldrà aportar l'escriptura de poders.

En el cas que falti alguna documentació del vehicle o les claus, també es pot donar de baixa signant un document justificatiu.

IMPORTANt: Només es poden donar de baixa aquells vehicles que es troben en el terme municipal de Corbera.