Àrea d'Alcaldia

Regidor responsable: Montserrat Febrero i Piera

Grup polític: ERC

Correu: mfebrero(ELIMINAR)@corberadellobregat.cat

Sota la presidència de l'alcaldessa, com a autoritat màxima del municipi, li correspon la gestió municipal i la representació tota la ciutadania. Les seves funcions són les inherents a la condició de presidenta de la Corporació Municipal i es reparteix les competències municipals amb la Junta
de Govern i el Ple, òrgans col·legiats de l'Ajuntament que presideix.


Dirigeix i coordina la tasca de l'equip de govern municipal i té atorgades determinades potestats com ara dictar Bans, nomenar els/les tinents/es
d'alcaldessa i delegar competències en els membres del govern municipal. A més, té la condició de cap de la Policia Local, presideix i convoca la Junta de Seguretat Local, i és responsable de tot el personal al servei de la Corporació.


Té al seu càrrec la Secretaria general de l'Ajuntament, que inclou la contractació, les compres i els subministraments i administra el patrimoni i
l'arxiu municipals.