Àrea de Recursos Humans i Ocupació

Regidor responsable: Mercè Rocas i Rubió

Grup polític: ERC

Correu: mrocas(ELIMINAR)@corberadellobregat.cat

dissenya, proposa i executa polítiques organitzatives i de personal que permetin l'optimització dels recursos humans de l'Ajuntament per aconseguir una major eficàcia, eficiència i qualitat en la prestació dels serveis a la ciutadania. S'ocupa de les qüestions relacionades amb la seguretat i salut en el treball i en l'eradicació de conductes d'assetjament laboral, integrant la Comissió que s'encarrega d'aquest tema.
Manté la interlocució amb el Comitè d'empresa i dóna suport a l'Alcaldia en les negociacions i acords.


Així mateix, s'encarrega de les polítiques actives d'ocupació, gestionant la borsa de treball municipal, en coordinació amb els serveis socials municipals, amb les borses de treball dels municipis de la comarca i d'entitats i organismes supramunicipals, i amb les empreses del municipi. També serà l'àrea encarregada de gestionar plans d'ocupació d'àmbit municipal subvencionats per entitats i organismes supramunicipals, i realitza la selecció de personal per als plans ocupacionals.