Àrea de Salut Pública

Regidor responsable: Mònica Estrader Rodríguez

Grup polític: CUP

Correu: mestrader(ELIMINAR)@corberadellobregat.cat

Té com a principal objectiu vetllar per la salut de les persones mitjançant la promoció d'activitats saludables entre la població i vetlla per les condicions de salubritat de l'entorn. S'encarrega de les qüestions relatives a la tinença d'animals de companyia i del seu cens. Gestiona el control de plagues i de salubritat de les instal·lacions públiques. S'encarrega també del control sanitari d'establiments i activitats. Les seves activitats les realitza en coordinació amb l'Agència de Salut Pública de Catalunya i d'acord amb les seves directrius.

L'Àrea de Salut Pública col·labora amb la Generalitat de Catalunya, administració que ostenta les competències en matèria de sanitat i salut
pública, per tal millorar la qualitat de l'atenció sanitària i dels equipaments del municipi.


Salut Pública

 • Registre establiments minoristes d'alimentació, prèvia sol·licitud declaració responsable d'inici d'activitats.
 • Inspecció i sanció establiments minoristes d'alimentació (àmbit municipal)
 • Control de legionel·losi i control de plagues en edificis públics
 • Coordinació serveis preventius en actes públics
 • Coordinació de campanyes donació de sang
 • Coordinació de campanyes de fluoració infantil a les escoles
 • Promoció i coordinació de campanyes de sensibilització ciutadana
 • Coordinació Creu Roja cursos promoció voluntariat
 • Coordinació amb empresa adjudicatària de la gestió del cementiri

Animals domèstics

 • Cens municipal d'animals de companyia i registre ANICOM (Generalitat de Catalunya)
 • Autorització sanitària municipal per a nuclis zoològics
 • Tramitació de llicències per a la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos
 • Coordinació amb Policia Local recollida animals de companyia abandonats
 • Seguiment protocols de mossegades

Obligacions de les persones posseïdores d’animals de companyia

Cens

Quins animals de companyia s’han de censar?

Els gossos, els gats i les fures

On s’han de censar?

A l’Ajuntament del municipi on els animals resideixen de manera habitual

Quan s’han de censar?

Com a màxim, als tres mesos del seu naixement.

Com a màxim, als 30 dies de la seva adquisició (compra, regal o troballa)

Documentació necessària per el cens

 • Document acreditatiu de la identificació al AJAC i/o de comunicació de la inscripció al registre ANICOM
 • Cartilla sanitària
 • NIF/CIF del/la propietari/ària
 • NIF/CIF del/la sol·licitant si és diferent del propietari/ària
 • Full de liquidació de la taxa municipal
 • Comunicar-ho a la policia local

Canvi de residència o mort de l’animal

Comunicar-ho a l’ajuntament on és censat abans de 10 dies.  Si el canvi de residència és a un altre municipi cal censar-lo de nou

Identificació

Com s’han d’identificar?

Amb microxip homologat (implantat per un veterinari).

A més, en els espais púbics i a la via pública, els animals han de dur de manera permanent una placa identificadora adaptada al collar en què han de constar el nom de l’animal i les dades de la persona responsable (nom i cognoms i telèfon).

Quan s’han d’identificar?

Prèviament i obligatòria abans de qualsevol transacció: compra, venda, cessió i/o donació, etc.

Abans de 3 mesos des del seu naixement sepre i quan no es faci cap transacció abans d’aquest termini.

Infraccións i sancions de la Llei de protecció dels animals

Posseir animals de companyia sense el microxip, sense censar o sense placa identificadora en espais públics: multa de 100 a 400€.

Oposar resistència a la funció inspectora dels agents de l’autoritat: multa de 401 a 2.000€.

Abandonament o maltractament: multa de 2.001 a 20.000€.

Recordeu que els gossos de raça perillosa han de disposar d’assegurança de responsabilitat civil, llicència municipal i, als espais públics, han d’anar lligats i portar morrió.

Responsabilitat

Per mantenir un animal en condicions higiènico-sanitàries correctes, li heu de facilitar sempre aigua neta al seu abast, alimentació adequada, aixopluc i un jaç per descansar, condicions ambientals i d’espai idònies, temperatura adequada, lluminositat, espai especifíc per als seus excrements i orins, aplicació de les cures necessàries i la llibertat de moviment adient a la seva mida i espai.

Eviteu que l’animal pugui molestar les persones o la fauna.  En els espais públics, sempre ha d’estar sota vigilància directa d’una persona adulta responsable.

Recolliu els excrements que facin a la via pública.

Preneu les mesures que calgui perquè els sorolls (lladrucs, miols...) i les olors dels vosres animals de companyia no molestin.

Valoreu la possibilitat d’esterilitzar el vostre animal de companyia.  Controlant-ne la natalitat, evitem problemes de salut i comportamenti contribuïm a evitar abandonaments.  Se li han d’administrar les vacunes recomanades pel vostre veterinari.

Heu d’evitar que la vostra mascota fugi de casa o rondi lliurement sense control

Gestió local de la Vespa Velutina

Protocol d’actuació