Àrea d'Habitatge

Regidor responsable: Mònica Estrader Rodríguez

Grup polític: CUP

Correu: mestrader(ELIMINAR)@corberadellobregat.cat

Impulsa les polítiques d'habitatge i s'encarrega dels habitatges i locals de propietat municipal, així com del Registre Municipal de Sol·licitants d'Habitatge Públic. Gestiona el parc d'habitatges públics. Estableix i vetlla pel compliment de les mesures establertes per donar ús i promoure el lloguer social dels habitatges desocupats.