Àrea de Seguretat Ciutadana

Mercè Rocas i Rubió

Regidor responsable: Mercè Rocas i Rubió

Grup polític: ERC

Correu: mrocas(ELIMINAR)@corberadellobregat.cat

L'Àrea de Seguretat Ciutadana té com a missió principal protegir el lliure exercici dels drets i llibertats de la ciutadania, mitjançant l'actuació de la Policia Local. En l'àmbit del trànsit i la circulació, l'objectiu de l'Àrea és assegurar la lliure circulació de les persones, ordenant i regulat el trànsit de vehicles i vianants, així com l'estacionament a la via pública, amb la implantació de la senyalització vial corresponent. 

Fa funcions de policia administrativa, desenvolupant les actuacions necessàries per comprovar l'adequació de les activitats a les ordenances municipals i a la resta de reglaments. I, en l'àmbit de la seguretat ciutadana pròpiament dita, l'Àrea promou les intervencions preventives adreçades a evitar la comissió d'actes delictius i, quan s'han produït, col·labora amb els altres Cossos de
Seguretat per a les oportunes investigacions i detencions. L'Àrea assumeix la funció assistencial de prestar atenció especial a persones en situació de desemparament: menors, gent gran, víctimes d'accident o de delictes.


Té encomanades també les funcions de protecció civil en els casos de catàstrofes i emergències. Supervisa els plans d'autoprotecció dels edificis
públics i activa els plans d'autoprotecció per als esdeveniments populars. Gestiona el Cos de Bombers Voluntaris i representa el municipi dins l'Agrupació de Defensa Forestal Massís de l'Ordal, assumint les tasques corresponents