Àrea d'Urbanisme

Montserrat Febrero

Regidor responsable: Montserrat Febrero

Grup polític: ERC

Correu: mfebrero(ELIMINAR)@corberadellobregat.cat

L'Àrea d'Urbanisme s'encarrega de l'ordenament, transformació i conservació del sòl, incloent el subsòl i el vol.

Promou i estableix el planejament urbanístic del municipi i vetlla per la legalitat urbanística, aplicant, si escau, mesures de disciplina.

Atorga les llicències urbanístiques, les llicències d'obres i les llicències per a l'establiment d'activitats econòmiques, vetllant pel seu compliment.

Fa propostes de regulació normativa en relació amb els diferents usos i activitats i impulsa la creació i/o modificació de les ordenances sobre urbanisme i construcció.

Representa l'Ajuntament a les Juntes de Compensació, les Associacions Administratives de Cooperació, les Associacions de Propietaris i les Associacions de Veïns de les urbanitzacions, així com a d'altres entitats urbanístiques col·laboradores de l'Administració