Tècnic d’Administració Especial, subescala tècnic superior, Cap del Servei d’Intervenció.

  • Tancada
  • Termini Del al

Convocatòria de funcionari interí mitjançant concurs, per a cobrir una plaça de Tècnic d'Administració Especial, subescala tècnic superior, Cap del Servei d'Intervenció.

Observacions

Les persones aspirants hauran de satisfer els drets d'examen en el moment de presentar la sol·licitud i la quantitat serà la que estableix l'ordenança fiscal vigent en el moment de la presentació.