Procés selectiu per a cobrir, mitjançant concurs oposició en torn lliure, una plaça vacant inclosa en l’oferta pública d’ocupació de 2020, de tècnic/a superior, Cap d’Intervenció, grup A1, en règim de personal funcionari de carrera i constituir borsa de treball.

  • Tancada
  • Termini Del al

Inici 23 de juny

Finalització 20 de juliol