Procés selectiu per cobrir, mitjançant concurs-oposició, una plaça de tècnic/a mitjà/na d’intervenció (A2), personal funcionari interí i creació d’una borsa de treball per a possibles vacants, substitucions i/o necessitats del personal

  • Tancada
  • Termini Del al