Bases i convocatòria per proveIir, mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació, el lloc de treball d'Interventor/a

  • Tancada
  • Termini Del al

Observacions

La presentació de sol·licituds s'ha de fer a través de la Seu electrònica, en aquest enllaç:

Sol·licitud oferta pública de treball

La presentació de sol·licituds s'ha de fer, preferiblement, de manera telemàtica, tal com s'estableix a les bases del procés i aportant els documents que s'indiquin.