Modificació puntual del Pla general d’Ordenació a l’àmbit de la UA de LA SERVERA i ajust del límit amb la UA 5 Ampliació del nucli