12 de març de 2013

SESSIÓ PLENÀRIA 12 DE MARÇ DE 2013

1. Aprovacions actes sessions anteriors.

Acta Ple extraordinari del 19 de desembre de 2012. Aprovada per unanimitat.

Acta Ple ordinari del 22 de gener de 2013. Aprovada per unanimitat.

2. Especials assabentaments.

3. Pressa de possessió regidor municipal.

4. Modificació de crèdits número 4/2013.

Aprovada amb el vot favorable de CIU, PSC-GIU i PP, l'abtenció d'ICV-EUiA-E i Esquerra i el vot desfavorable del COIC.

5. Aprovació inicial modificació regulació usos en sòl urbà de les Normes Urbanístiques del Pla General d'Ordenació de Corbera de Llobregat.

Aprovada amb el vot a favor de CIU, PSC-GIU i PP, l'abstenció del COIC i Esquerra i el vot en contra d'ICV-EUiA-E.

6. Aprovació inicial modificació de regulació d'usos de les Ordenances reguladores del Pla Parcial del Sector UA-5a de Corbera de Llobregat.

Aprovada amb el vot a favor de CIU, PSC-GIU i PP, l'abstenció del COIC i Esquerra i el vot en contra d'ICV-EUiA-E.

7. Moció de suport a la declaració de sobirania del dret a decidir del poble de Catalunya (Esquerra, CiU,COIC i ICV-EUiA-E).

Aprovada amb el vot favorable de CIU, PSC-GIU, Esquerra, COIC i ICV-EUiA-E i el vot en contra del PP.

8. Moció en defernsa de l'autonomia local i del règim competencíal local de la Generalitat de Catalunya (Esquerra, CIU, PSC-GIU, ICV-EUiA-E i COIC).

Aprovada amb el vot favorable de CIU, PSC-GIU, Esquerra, COIC i ICV-EUiA-E i el vot en contra del PP.

9. Precs i preguntes