9 de juliol de 2013

SESSIÓ PLENÀRIA 9 DE JULIOL DE 2013

1. Aprovació actes sessions anteriors

Aprovades per unanimitat.

2. Especials assabentaments

3. Modificació de crèdit número 15/2013

Aprovada amb el vot favorable de PSC-GIU, CiU i PP i l'abstenció d'ICV-EUiA-E, COIC i Esquerra.

4., Aprovació Compte General exercici 2012

Aprovada amb el vot favorable de PSC-GIU, CiU i PP, l'abstenció d'ICV-EUiA-E i Esquerra i el vot en contra del COIC.

5. Actualització de preus del contracte de servei de recollida de residus i neteja viària

Aprovada amb el vot favorable de PSC-GIU, CiU, PP i COIC, l'abstenció d'Esquerra i el vot negatiu d' d'ICV-EUiA-E

6. Modificació del contracte de gestió integral del servei de l'enllumenat públic i de serveis de consum energètic amb inversió a les instal·lacions municipals

Aprovada amb el vot favorable de PSC-GIU, CiU i PP i el vot en contra d'ICV-EUiA-E, COIC i Esquerra.

7. Aprovacíó conveni reparació desperfectes per vicis ocults urbanització Cases Pairals

Aprovada per unanimitat.

8. Modificació Ordenança de Convivència i Civisme

Aprovada per unanimitat

9. Designació representants òrgnas col·legiats municipals

Aprovada amb el vot favorable de PSC-GIU, CiU, Esquerra, PP i COIC i l'abstenció d'ICV-EUiA-E .

10. Moció per declarar la il·legitimitat d'una part del deute de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat ( ICV-EUiA-E)

Aprovada amb el vot favorable de PSC-GIU, CiU, Esquerra, COIC i ICV-EUiA-E i l'abstenció del PP.

11. Moció d'adhesió al pacte nacional pel dret a decidir (punt d'urgència)

Aprovada amb el vot favorable de CiU, Esquerra, COIC i ICV-EUiA-E, l'abstenció de PSC-GIU i el vot en contra del PP.

12. Moció dels grups polítics PSC-GIU, CiU, Esquerra, COIC, PP i ICV-EUiA-E) en suport dels clubs i entitats esportives catalanes davant l'acció d'inspecció de treball (punt d'urgència)

Aprovada per unanimitat.

13. Precs i preguntes