24 de setembre de 2013

SESSIÓ PLENÀRIA 24 DE SETEMBRE DE 2013

1. Aprovació acta sessió anterior

Aprovada per unanimitat

2. Especials assabentaments

3. Revisió Pla d'Ajust aprovat en el marc del RDL4/2012

Aprovat amb el vot favorable de PSC-GIU, CIU i PP, l'abstenció d'Esquerra i COIC i el vot desfavorable d'ICV-EUiA-E.

4. Aprovació nova ordenança de llicències i autoritzacions d'obres

Aprovada amb el vot favorable de PSC-GIU, CIU, PP, COIC, ICV-EUiA-E i l'abstenció d'Esquerra.

5. Aprovació festes locals

Aprovada per unanimitat

6. Precs i preguntes