28 de gener de 2014

SESSIÓ PLENÀRIA 28 DE GENER DE 2014

1. Aprovació acta sessió anterior.

Aprovada per unanimitat

2. Especials assabentaments.

3. Verificació text refós de la regulació d'usos en sòl urbà de les Normes urbanístiques del PGO.

Aprovada amb el vot favorable de CiU, PSC-GIU, PP i COIC i l'abstenció d'ICV-EUiA-E i Esquerra

4. Verificació text refós de la regulació d'usos de les Ordenances reguladores del Pla Parcial del sector UA- 5a.

Aprovada amb el vot favorable de CiU, PSC-GIU, PP i COIC i l'abstenció d'ICV-EUiA-E i Esquerra

5 Aprovació inicial Ordenança de l'administració electrònica.

Aprovada amb el vot favorable de CiU, PSC-GIU, Esquerra, PP, COIC i l'abstenció d'ICV-EUiA-E.

6. Moció d'adhesió a la Taula pel Dret a Decidir del Baix Llobregat.

Aprovada amb el vot favorable de CiU, Esquerra, COIC i ICV-EUiA-E, l'abstenció del PSC-GIU i el vot en contra del PP.

7. Manifest pel Dret a Decidir.

Aprovat amb el vot favorable de CiU, Esquerra, COIC i ICV-EUiA-E, l'abstenció del PSC-GIU i el vot en contra del PP.

8. Moció contra la reforma de la Llei Orgànica 2/10 de salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l'embaràs.

Aprovada amb el vot favorable de CiU, PSC-GIU, Esquerra, i ICV-EUiA-E, l'abstenció del COIC i el vot en contra del PP.

9. Moció per la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat d'entitats financeres i altres grans empreses.

10. Moció del Govern Municipal (PSC-GIU i CiU) per al finançament públic de les escoles municipals de música i la seva viabilitat futura.

Aprovada per unanimitat.

11. Precs i preguntes.