11 de març de 2014

I. PART RESOLUTIVA

1. Aprovació acta sessió anterior.

Aprovada per unanimitat

2. Modificació de crèdits núm. 5/2014.

Aprovada amb el vot favorable de PSC-GIU, CiU, PP i COIC, l'abtenció d'Esquerra i el vot en contra d'ICV-EUiA-E.

3. Modificació ordenances fiscals núms.1 i 5.

Aprovada per unanimitat.

4. Aprovació proposta de delimitació de la trama urbana consolidada (TUC).

Aprovada amb el vot favorable de PSC-GIU, CiU, PP i COIC, l'abtenció d'Esquerra i d'ICV-EUiA-E.

5. Aprovació conveni col·laboració entre l'Ajuntament i la Societat Coral Diadema Corberenca.

Aprovat per unanimitat.

6. Aprovació modificació estatuts Consorci Localret.

Aprovada per unanimitat.

7. Aprovació bestreta especial paga extraordinària desembre 2012.

Aprovada per unanimitat.

II. PART DE CONTROL

8. Donar compte de l'aprovació de la liquidació del pressupost exercici 2013.

9. Moció de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca per a la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat d'entitats financeres i altres grans empreses.

Aprovada per unanimitat

10. Moció de suport a la campanya de recollida de signatures "Signa un vot per la independència".

Aprovada amb el vot favorable de CiU, Esquerra i ICV-EUiA-E, l'abstenció de PSC-GIU i COIC i el vot negatiu del PP.