27 de setembre de 2011

Sessió Plenària 27 de setembre de 2011

01. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Aprovada amb els vots a favor de PP, COIC, ERC, CIU i PSC-GIU.

02. Assabentament renúncia regidora municipal

03. Especials assabentaments

04. Modificació de crèdit núm. 11/2011

Aprovada amb els vots a favor de PP, COIC, ERC, CIU i PSC-GIU.

05. Sol·licitud a l'Institut de Crèdit Oficial per acollir-se a la línia de crèdit per la cancel·lació de deutes de les entitats locals amb empreses i autònoms conforme al RD 8/2011 de data 1 de juliol.

Aprovada amb els vots a favor de PP, COIC, ERC, CIU i PSC-GIU.

06. Resolució recurs de reposició acord plenari elecció de Jutge de Pau, titular i substitut.

Aprovada amb els vots a favor de PP, CIU i PSC-GIU, el vot en contra d'ERC i l'abstenció del COIC.

07. Declaració dels grups municipals en defensa de la immersió lingüística

Aprovada amb el vot favorable d'ICV-EUiA-E, COIC, ERC, CIU i PSC-GIU i el vot en contra del PP

08. Moció de condemna als atemptats terroristes a Noruega

Aprovada amb el vot favorable d'ICV-EUiA-E, COIC, PP, ERC i l'abstenció de CIU i PSC-GIU.

09. Precs i preguntes